Inloggning till Teams 2021-03-17

Skriven av Kjell-Erik Nilsson. Publicerad i Program

Klicka på Länken nedan för at komma till den digitala utbildnings träffen 2021-03-17

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFmNjMzMmMtODZiNy00MDc5LWFmZDgtYTA4ZTFlNGQwNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280e40cb6-aedb-40e9-8fa7-c059d4458eab%22%2c%22Oid%22%3a%22cf492102-b68c-484b-9239-2212148c1ec1%22%7d

Skriv ut